Forældrekompetenceundersøgelser

I mit undersøgelsesarbejde lægger jeg vægt på at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som det kræves i psykologloven.

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung indeholder almindeligvis:

 • Gennemlæsning af og analyse af sagsakter.
 • Samtale med forældre.
 • Samtale med barnet.
 • Psykologisk testning af barnet med forskellige undersøgelsesinstrumenter, herunder WISC-IV, Rorschach, TAT, tegnetests, Becks YI, sætningsfuldendelsestest.
 • Observation af barnet, samt indhentning af oplysninger om barnets adfærd.
 • Udarbejdelse af erklæring med forslag til hjælpeforanstaltning.
 • Tilbagemelding til forældre og barnet.
 • Tilbagemelding til henviser.

En forældrekompetenceundersøgelse vil almindeligvis indeholde:

 • Gennemlæsning af og analyse af sagsakter.
 • Samtale med forældrene.
 • Psykologisk undersøgelse og testning af forældrene med forskellige undersøgelsesinstrumenter, herunder WAIS-IV, Rorschach, TAT, MCMI-III, sætningsfuldendelsestest.
 • Observation af samspil mellem forældre og børn.
 • Eventuel supplerende psykologisk undersøgelse af børn.
 • Udarbejdelse af erklæring med en beskrivelse af forældrenes kognitive og personlige ressourcer, svagheder og udfordringer, og en vurdering af muligheden for at udvikle deres kompetence til at varetage omsorgen overfor deres børn.
 • Tilbagemelding til forældrene.
 • Tilbagemelding til henviser.
 • Omfanget af en psykologisk undersøgelse er almindeligvis ca. 40 timer pr. person samt evt. timer ril observation og evt. kørselstimer. Taksten er p.t. 1240 kr. pr. anvendt time. (Beløbet reguleres efter pristallet 2 gange årligt).
 • Omfanget af en forældrekompetanceundersøgelse afhænger af opgavens art, men der er almindeligvis et timeforbrug på ca. 40-50 timer pr. person, der skal undersøges, samt ca. 10-15 timer til observationer, kørseltid mv. Undersøgelsen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra 2021. Taksten er p.t. 1240 kr. pr. anvendt time.(Beløbet reguleres efter pristallet 2 gange årligt).